หมวดหมู่: การเมือง

GOVราชกฤษฎกาม.44 ตั้งกกพ.ชุดใหม่ 7 คน 'เสมอใจ'นั่งเก้าอี้ประธาน กัลฟ์จ้างกฟผ.กุนซือไอพีพี

    ประกาศ ม.44 แต่งตั้งคณะกรรมการ กกพ.ชุดใหม่ทั้งหมด 7 คน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ยังไม่หมดวาระดำเนินงาน กำหนด "เสมอใจ ศุขสุเมฆ" อดีต ผอ.สนพ. เป็นประธานคนใหม่ "กัลฟ์" ทุ่มเงิน 400 ล้านบาทจ้าง กฟผ.ให้คำปรึกษาสร้างโรงไฟฟ้าไอพีพี

       ไทยโพสต์ * ประกาศ ม.44 แต่งตั้งคณะกรรมการ กกพ. ชุดใหม่ทั้งหมด 7 คน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ยังไม่หมดวาระดำเนินงาน กำหนด "เสมอใจ ศุขสุเมฆ" อดีต ผอ.สนพ. เป็นประธานคนใหม่ "กัลฟ์" ทุ่มเงิน 400 ล้านบาทจ้าง กฟผ.ให้คำปรึกษาสร้างโรงไฟฟ้าไอพีพี

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2561 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งสั่งตามมาตรา 44 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ชุดใหม่ทั้งหมด 7 คน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ยังไม่หมดวาระดำรงแหน่ง ประกอบด้วย 1.นายเสมอใจ ศุขสุ เมฆ เป็นประธานกรรมการ กกพ. เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก งานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และอดีตผู้อำนวยการสถาบันบริหาร กองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน) 2.นายสุธรรม อยู่ในธรรม เป็นกรรม การ กกพ. เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการกระ จายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

       3.นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ เป็นกรรมการ กกพ. เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4.นายพีระพงศ์ อัจฉริยชีวิน เป็นกรรมการ กกพ. เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

        5.นายบัณฑูรย์ เศรษฐศิโรตม์ เป็นกรรมการ กกพ. เคยดำรงตำ แหน่งผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวด ล้อม คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 6.นายสหัส ประทักษ์นุกูล เป็นกรรมการ กกพ. เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และ 7.นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็น กรรมการ เคยดำรงตำแหน่ง รมว. กระทรวงอุตสาหกรรมและ รมว.กระ ทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      สำหรับคณะกรรมการชุดเดิม ประกอบด้วย 1.นายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการ ได้หมดวาระ ไปเพราะมีอายุครบ 70 ปี 2.นายพร เทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรม การ 3.นางดวงมณี โกมารทัต กรรมการ 4.นางปัจฉิมา ธนสันติ กรรมการ 5.นายวัชระ คุณาวัฒนา วุฒิ กรรมการ 6.นางวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ กรรมการ และ 7.นาย วีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการ

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ามีกลุ่มทุนพลังงานพยายามที่จะบีบให้คณะกรรมการชุดเดิมลาออกเนื่องจากไม่อนุมัติโครงการต่างๆ และการนำเข้าแอลเอ็นจี เนื่องจากคณะกรรมการเห็นรายละเอียดโครงการไม่มีความชัด เจน รัฐบาลถึงถูกกลุ่มนายทุนกดดันให้ปลดคณะกรรมการชุดเดิมลาออก แต่กรรมการชุดดังกล่าวไม่ลาออก

      นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้กัลฟ์อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างโครง การโรงไฟฟ้าอิสระ (ไอพีพี) บริษัทจึงเห็นถึงความจำเป็นในการให้ผู้มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างและพัฒนาโรงไฟฟ้าเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว กัลฟ์จึงได้มีการลงนามในสัญญางานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรม ภาคสนาม มูลค่ารวม 400 ล้านบาท เพื่อให้ กฟผ.เข้ามาดูแลงานบริการที่ปรึกษาวิศวกรรมและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5,000 เมกะวัตต์.

คสช.ใช้ม.44 แต่งตั้งกกพ.ชุดใหม่รวม 7 คน ดันเสมอใจ ศุขสุเมฆ เป็นประธานกรรมการ

      เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันนี้ (14 ก.ย.) เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

      โดยที่ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 95/2557 เรื่องการให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 17 ก.ค.57 บางคนได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ และบางคนได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง ทำให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เหลืออยู่ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในสาขาอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงาน ทำให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการที่ต้องการกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     นอกจากนี้ การที่พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ได้บัญญัติให้มีการเปลี่ยยนแปลงกรรมการกำกับกิจการพลังงานบางส่วนได้ทุก 3 ปี ซึ่งสมควรให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว แต่หากจะปฏิบัติตามโดยใช้วิธีสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานในขณะนี้ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่กฎหมายกำหนดจะต้องใช้ระยะเวลานาน อันจะส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งมีเรื่องต้องได้รับการพิจารณาและกำกับดูแลโดยเร่งด่วน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

               1. ให้กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 95/2557 เรื่อง การให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ้นจากตำแหน่งและการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 17 ก.ค.57 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง

               2. มิให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสรรหาตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาใช้บังคับการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามคำสั่งนี้

               3. ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ประกอบด้วย

               1. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ              ประธานกรรมการ

               2. นายสุธรรม อยู่ในธรรม             กรรมการ

               3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ     กรรมการ

               4. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน         กรรมการ

               5. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์         กรรมการ

               6. นายสหัส ประทักษ์นุกูล           กรรมการ

               7. นางอรรชกา สีบุญเรือง             กรรมการ

               4. ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 3 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

               5. ให้คณะกรรมการตามข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน และเมื่อครบกำหนด 3 ปีให้กรรมการกำกับกิจการพลังงานออกจากตำแหน่งจำนวน 3 คน โดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าการออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน

               6. เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 3 พ้นจากตำแหน่งให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงานต่อไป

               7. ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

               8. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

               ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย.61

    อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!