newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copyขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงยุติธรรมภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

 

       เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงยุติธรรมภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

         คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ซึ่งดำเนินการโดย กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) จำนวน 87 โครงการ รวม 3,190 หน่วย ภายในวงเงิน 3,022.438 ล้านบาท ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยให้ ยธ. คำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด เป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดทำรายละเอียด แบบรูปรายการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวในแต่ละระดับ ให้สอดคล้องกับร่างบัญชี ราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยเคร่งครัด รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

         กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม (5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมบังคับคดี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2 – 3 ชั้น ตามแบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องไปรับราชการตามหน่วยงานในพื้นที่ต่าง ๆ มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานใกล้สถานที่ทำงานโดยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความต้องการบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานดังกล่าวทั่วประเทศซึ่งอยู่บนที่ดินราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหมด 87 โครงการ รวม 3,190 หน่วย ภายในวงเงินงบประมาณ 3,022.438 ล้านบาท ดังนี้

 

หน่วยงาน / หน่วย / จำนวนอาคาร / งบประมาณ (ล้านบาท)

1. กรมราชทัณฑ์ (54 โครงการ) / 2,132 / 109 / 2,065.108

2. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (16 โครงการ) / 672 / 27 / 582.330

3. กรมคุมประพฤติ (5 โครงการ) / 182 / 14 / 183.520

4. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (1 โครงการ) / 24 / 1 / 20.590

5. กรมบังคับคดี (11 โครงการ) / 180 / 11 / 170.890

รวม (87 โครงการ) / 3,190 / 162 / 3,022.438

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90