newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงาน และการสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

         เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงาน และการสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อใช้สำหรับการบรรจุอัตราพนักงานตั้งใหม่ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

         1. อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกระทรวงพลังงาน และกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 1.1 กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 23 อัตรา 1.2 กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน จำนวน 10 อัตรา สำนักงานประกันสังคม จำนวน 3 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 อัตรา

         โดยไม่ให้นำตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรไปยุบเลิกเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 5/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ส่วนงบประมาณสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของ สำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงานรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. และ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

         2. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับอัตราตั้งใหม่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

 

สาระสำคัญของเรื่อง

         สำนักงาน ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) รายงานว่า

         1. คปร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับ 3 หน่วยงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 36 อัตรา เพื่อรองรับภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

 

ส่วนราชการ

1.1 กระทรวงพลังงาน

- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

คำขอ

29

มติ คปร.

23

[ข้าราชการตำแหน่ง

1) วิศวกรปิโตรเลียม

2) นักธรณีวิทยา

3) นักวิทยาศาสตร์

4) นักวิชาการเงินและบัญชี

5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ 6) นิติกร]

 

เหตุผลความจำเป็น

เพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) และระบบสัญญาจ้างบริการ (Service Contract : SC) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ส่วนราชการ

1.2 กระทรวงแรงงาน

- สำนักงานปลัดกระทรวง

คำขอ

152

มติ คปร.

เหตุผลความจำเป็น

เพื่อรองรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานคนพิการ และแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป็นต้น

ส่วนราชการ

- กรมการจัดหางาน

คำขอ

590

มติ คปร.

10 [ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน]

 

เหตุผลความจำเป็น

เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนในการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านแรงงานต่างด้าว จำนวน 10 ศูนย์ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัว รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพัฒนาเมืองชายแดนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ส่วนราชการ

- สำนักงานประกันสังคม

คำขอ

202

มติ คปร.

3 [ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน]

เหตุผลความจำเป็น

เพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารจัดการและตรวจสอบการบริหารเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเพื่อเสริมสร้างกลไกการตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนที่มีมูลค่า และผลกระทบสูงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

รวมทั้งสิ้น

คำขอ

973

มติ คปร.

36

โดยกำหนดเงื่อนไขการใช้ตำแหน่งตามข้อ 1.1 และ 1.2 ไม่ให้ส่วนราชการนำตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรมายุบเลิกเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น สำหรับการดำเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคคล นั้น กระทรวงแรงงานและกระทรวงพลังงาน จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี

2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) เสนอขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานตั้งใหม่เพื่อรองรับภารกิจงานต่าง ๆ จำนวน 31 อัตรา แต่โดยที่อำนาจหน้าที่ของ คปร. เกี่ยวกับการจัดสรรอัตรากำลังใหม่มิได้ครอบคลุมถึงหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น คปร. ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 9,195,600 บาทต่อปี เพื่อใช้สำหรับการบรรจุอัตราพนักงานตั้งใหม่ของ สผผ. จำนวน 28 อัตรา สรุปได้ดังนี้

 

ส่วนราชการ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.)

คำขอ

31

มติ คปร.

28[พนักงานตำแหน่ง

1) นิติกร

2) เจ้าหน้าที่สอบสวน และ

3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์]

 

เหตุผลความจำเป็น

- โดยที่ สผผ. รับเรื่องร้องเรียนเฉลี่ยปีละ 5,454 เรื่อง ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่โดยที่อัตรากำลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจหลัก จึงทำให้ปริมาณงานค้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการในแต่ละปีมีจำนวนมาก

- เพื่อรองรับภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เพิ่มขึ้นตามนัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560

         และในส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคลของอัตราพนักงานตั้งใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ การดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคคล นั้น สผผ. จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90