newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SECก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

      ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มีความชัดเจน ครอบคลุมการทำรายการที่มีความหลากหลายและซับซ้อนจากรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งปรับปรุงนิยามที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยคำนึงถึงการคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสมและไม่เป็นภาระเกินสมควรแก่บริษัทจดทะเบียน

       ปัจจุบันการทำรายการต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป ขณะที่หลักเกณฑ์ที่มีอยู่อาจไม่ครอบคลุมการทำรายการบางอย่าง หรือบางกรณีไม่สามารถนำมาบังคับใช้กับการทำรายการได้ เช่น การทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัทจดทะเบียน ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

       ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งนิยามที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความชัดเจนและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยอ้างอิงแนวทางกำกับของต่างประเทศ และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสมและไม่เป็นภาระเกินสมควรแก่บริษัทจดทะเบียน

      การเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เช่น ปรับปรุงขนาดของรายการที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพิ่มเติมรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ ยกเลิกการแบ่งประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้อยู่ภายใต้เกณฑ์เดียวกันให้มากที่สุด และปรับปรุงนิยาม ‘ผู้ถือหุ้นรายใหญ่’โดยให้พิจารณา ‘จำนวนสิทธิออกเสียง’ แทน’จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด’ เพื่อให้สะท้อนอำนาจควบคุมกิจการอย่างแท้จริง

       ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6099 หรือทาง e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ : เอกสารรับฟังความคิดเห็น

         https://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1553660337hearing-15-2562.pdf

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90