newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SEC ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 3 ราย ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

      ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 3 ราย ได้แก่ (1) นางพยุงรักษ์ ทองเปรม (2) นางทิพวรรณ บุพการีพร และ (3) นางกัญญา โพธิสุข ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และห้ามนางทิพวรรณปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารเดียวกันในส่วนของธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 2 เดือนด้วย

        ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนและรายงานการตรวจสอบจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบการกระทำของผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ที่เป็นพนักงานธนาคารไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเหตุเกิดขึ้นต่างสาขา ดังนี้

       (1)  กรณีนางพยุงรักษ์ ทองเปรม พบว่า นางพยุงรักษ์ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการขายคืนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แก่ลูกค้าไม่ครบถ้วน โดยแนะนำลูกค้าที่ซื้อ RMF กับธนาคารเพียงครั้งเดียว ให้ขายกองทุนดังกล่าวทันที โดยไม่แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนว่าเคยซื้อ RMF กับสถาบันการเงินอื่นหรือไม่ และไม่ชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้ลูกค้าผิดเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทางภาษี จนถูกกรมสรรพากรเรียกคืนเงินที่เคยได้รับลดหย่อนภาษีไปก่อนหน้านี้พร้อมค่าปรับ ทั้งนี้ ธนาคารได้ชดใช้เงินที่ลูกค้าชำระให้กรมสรรพากรแล้ว

         (2) กรณีนางทิพวรรณ บุพการีพร ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการสาขาด้วย พบว่า นางทิพวรรณแนะนำการลงทุนในกองทุนให้กับลูกค้า โดยไม่ได้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนและคำเตือนต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วนและเพียงพอ และให้ข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ราคารับซื้อคืน และราคาเสนอขายแก่ลูกค้าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

         (3) กรณีนางกัญญา โพธิสุข พบว่า ลงนามในใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ได้ติดต่อและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ตามที่นางทิพวรรณซึ่งเป็นผู้จัดการสาขาที่ตนเองสังกัดอยู่เป็นผู้ให้ข้อมูลและคำแนะนำ

         การกระทำของบุคคล ทั้ง 3 ราย ข้างต้น เป็นการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งการดังต่อไปนี้

         พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางพยุงรักษ์ เป็นเวลา 2 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561

         พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางทิพวรรณและห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารในส่วนของธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 2 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562

         พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางกัญญา เป็นเวลา 2 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562

         ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนให้รักษาประโยชน์ของตนเอง ด้วยการสอบถามผู้แนะนำการลงทุนเกี่ยวกับลักษณะการลงทุน การหาผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน สอบถามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการขายคืน ค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อนตัดสินใจทำรายการ เพื่อไม่ให้ต้องเสียสิทธิประโยชน์หรือต้องชำระค่าปรับในกรณีขายคืนกองทุน LTF และ RMF รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านแอพลิเคชั่นก็ต้องมีข้อมูลและความเข้าใจด้วยเช่นกัน โดยสามารถเรียกดูข้อมูลของกองทุนได้จากหนังสือชี้ชวนและส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน

     *รายที่ 1 และรายที่ 3 ตามข้อ 31(1) ข้อ 33(3) และข้อ 35(2) แห่งประกาศที่ ทลธ. 8/2557 สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

      รายที่ 2 ตามข้อ 31(1) ข้อ 33(3) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 35(2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ นอกจากนี้ การที่ผู้แนะนำการลงทุนรายที่ 2 ถูกสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 2 ตามข้อ 30(4)(ก) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารในส่วนของธุรกิจตลาดทุน ตามระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน อาศัยอำนาจตามข้อ 34(2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 แจ้งให้ธนาคารมีคำสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในส่วนของธุรกิจตลาดทุนตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90