newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9การให้สิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าที่มีการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับการส่งสินค้าจากประเทศสมาชิกที่เป็นคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอื่น

 

      เรื่อง การให้สิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าที่มีการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับการส่งสินค้าจากประเทศสมาชิกที่เป็นคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอื่น (Back – to – Back Certificate of Origin) ควบคู่กับการใช้ใบกำกับราคาสินค้าของประเทศที่สาม (Third Country Invoicing)

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ไทยดำเนินการให้สิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าที่มีการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับการส่งสินค้าจากประเทศสมาชิกที่เป็นคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอื่น (Back – to – Back Certificate of Origin) ควบคู่กับการใช้ใบกำกับราคาสินค้าของประเทศที่สาม (Third Country Invoicing) โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) และกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าที่มีการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนินสินค้าสำหรับการส่งสินค้าจากประเทศสมาชิกที่เป็นคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอื่น (Back – to – Back – Certificate of Origin) ควบคู่กับการใช้ใบกำกับราคาสินค้าของประเทศที่สาม (Third Country Invoicing) ได้กับทั้งการส่งออกและนำเข้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ

    เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย ได้เห็นชอบให้สามารถได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยจะเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกในอาเซียน รวมถึงสะท้อนรูปแบบการค้าที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ไทยจะแจ้งความพร้อมในการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

             ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มีนาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90