newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 20 มีนาคม 2562

 

      1. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ [โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment : PISA)]

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ [โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment : PISA)] โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 

องค์ประกอบ

1. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานกรรมการ

2. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ

3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายธงชัย ชิวปรีชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายศรัณย์ โปษยะจินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

9. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร กรรมการ

10. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ

11. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ

12. ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรรมการ

13. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ

14. ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยเลขานุการ

15. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเรียนรู้ผลการทดสอบ PISA เพื่อยกระดับผลการทดสอบ PISA ของประเทศ

2. สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศในทุกภาคส่วนให้ประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจัง และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศ อันนำไปสู่การยกระดับผลการทดสอบ PISA ของประเทศ

3. เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางที่กำหนดไว้ในข้อ 1.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

2. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง นางฤชุกร สิริโยธิน (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

3. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 แทนกรรมการเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี จำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

2. นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์

3. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร

4. นายอาทร สินสวัสดิ์

5. นายเสถียร เจริญเหรียญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

4. เรื่อง การเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ

2. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ

3. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา กรรมการ

4. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช กรรมการ

5. นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ

6. นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ

7. รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ

8. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ

9. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการ

10. นายพรชัย ฐีระเวช กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มีนาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90