newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย รวมทั้งให้กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการเสนอกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในกำหนดระยะเวลา

 

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

       1. กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศได้เป็นคราว ๆ ตามจำนวนที่ได้รับอนุญาตจาก กค. เพื่อสำหรับใช้รองจ่ายให้แก่ส่วนราชการที่ขอเบิกไปใช้จ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศในกรณีที่การกู้เงินนั้นมีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้กู้ต้องใช้จ่ายเงินไปก่อน แล้วจึงจะขอเบิกเงินกู้คืนในภายหลัง

        2. กำหนดให้ สบน. เปิดบัญชีเงินฝาก กค. ไว้บัญชีหนึ่งเรียกว่า “บัญชีเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ” เพื่อรับเงินที่ได้รับอนุญาตเข้าบัญชีดังกล่าวนี้

       3. กำหนดให้ผู้อำนวยการ สบน. มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อสำหรับใช้รองจ่ายให้แก่ส่วนราชการที่ขอเบิกไปใช้จ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ

        4. กำหนดให้การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ ให้กระทำได้ในกรณีที่ผู้ให้กู้กำหนดว่ารายการใช้จ่ายเงินกู้รายใดส่วนราชการผู้ใช้จ่ายจะต้องจ่ายเงินไปก่อน แล้วขอเบิกเงินกู้คืนในภายหลัง และเพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายให้ส่วนราชการเบิกจ่ายจากเงินในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังเต็มจำนวนที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น ทั้งยอดที่จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายสมทบกับยอดที่ต้องรองจ่ายไปก่อน และเบิกเงินกู้คืนในภายหลัง โดยให้แสดงรายละเอียดแต่ละยอดให้ทราบ

      5. กำหนดให้ส่วนราชการผู้เบิกรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในการขอเบิกเงินจากผู้ให้กู้ตามยอดที่ได้เบิกเงินไปจากกรมบัญชีกลางเฉพาะที่ต้องรองจ่ายไปก่อนแต่ละคราว ตามวิธีการที่ผู้ให้กู้กำหนดส่ง สบน. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน และให้ สบน. ดำเนินการขอเบิกเงินกู้จากผู้ให้กู้ต่อไปทันที โดยเมื่อได้รับเงินกู้จากผู้ให้กู้แล้ว ให้ สบน. ดำเนินการเบิกเงินกู้ชดใช้คืนเงินทดรองราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินสำหรับกรณีเงินในส่วนที่ต้องจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายสมทบ เมื่อจ่ายจากเงินทดรองราชการไปแล้วให้ สบน. แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการต่อไป

      6. กำหนดให้เงินที่ได้รับจากผู้ให้กู้ หลังจากได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทและหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี) แล้ว ให้นำส่งเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง และกรณีผลต่างที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้ไม่ครบจำนวนที่ได้รองจ่ายไปให้ส่วนราชการตั้งงบประมาณชดใช้ให้

      7. กำหนดให้ในกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

         ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มีนาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90