newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561

 

     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ดังนี้

      1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

       2. มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ สกพอ. กำหนดมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก บริการที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรม รูปแบบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster) และให้ กนอ. พิจารณารับรองมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกบริการที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมรูปแบบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster) และการกำกับดูแลเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

       3. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการเฉพาะกิจคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน พ.ศ. 2561 ของ สกพอ. และมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในฐานะกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงนามแทนประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง กพอ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

       สำหรับ อัตราค่าเบี้ยประชุมและอัตราค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของสกพอ. ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) กำหนด

       ทั้งนี้ กค. เห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เห็นควรกำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ดังนี้

 

ตำแหน่ง / จำนวนค่าเบี้ยประชุม (เดือนละ/บาท)

1. ประธานกรรมการนโยบาย / 10,000

2. กรรมการนโยบาย / 8,000

3. ประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการเฉพาะกิจ / 5,000

4. กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรรมการตรวจสอบกรรมการเฉพาะกิจ / 4,000

5. ประธานอนุกรรมการ / 5,000

6. อนุกรรมการ / 4,000

        ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มีนาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90