หมวดหมู่: พาณิชย์

01DITPสรางทพ

DITP สร้างทัพผู้ประกอบการภาคใต้ก้าวไกลสู่เวทีส่งออกระดับสากล พัฒนาเครือข่าย ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือสมาคมการพิมพ์ไทย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผนึกกำลังเสริมทัพผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในเขตภาคใต้ จัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่ม เชื่อมั่นสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลักดันส่งออก นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค

       นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้หารือร่วมกับสมาคมการพิมพ์ไทย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เล็งเห็นว่า พื้นที่จังหวัดภาคใต้เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ในปี 2561 นักท่องเที่ยวที่มายังภาคใต้ มีจำนวนถึงกว่า 5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.25 เมื่อเทียบกับปีก่อน สร้างรายได้มากถึง 94.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.69 อีกทั้งผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่มีศักยภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เช่น อาหารแปรรูป เครื่องประดับมุก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสปา เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ถักทอจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ใยสับปะรด เป็นต้น สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้เติบโตได้ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายและยกระดับ ด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ขึ้นในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562) ณ จังหวัดสงขลา

      โครงการครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP/SMEs จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมจำนวน 48 ราย และมีผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมจำนวน 12 ราย ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทและสามารถนำไปใช้งานได้จริง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น สามารถยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดดำเนินธุรกิจ จนสามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศได้ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

      กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วยภาคบรรยายเพื่อเสริมสร้างให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการฯ ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้บรรจุภัณฑ์โดนใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน” โดย นายประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการกราฟฟิกดีไซน์ และ เทคโนโลยีการพิมพ์ มีประสบการณ์ความชำนาญกว่า 30 ปี และการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคออกแบบเครื่องหมายการค้าให้ผู้บริโภคจดจำได้” และ “หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ ในการออกแบบเครื่องหมายการค้า” โดย อาจารย์สุรเชษฐ ไชยอุปละ ภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้มีความรู้ความชำนาญการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในระดับอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 18 ปี

     นอกจากความรู้ภาคบรรยายที่จะได้รับจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในโครงการนี้แล้วยังมีการจัดแสดงตัวอย่างสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบทันสมัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ มีโซนให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในพื้นที่ ให้ได้พบปะสร้างเครือข่าย ต่อยอดความร่วมมือระหว่างกัน

     อนึ่ง ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมีมูลค่าตลาดรวมในปี 2561 ถึง 1.35 แสนล้านบาท และยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษของภูมิภาคอาเซียน

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!