newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

1aรนวด สวรรณมงคล

'รื่นวดี สุวรรณมงคล'เลขาธิการ ก.ล.ต. พบปะพนักงานหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่

      นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบปะพนักงานหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในกิจกรรม 'คุยกับพี่แป๋ว' โดยมีนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมฟังหลักคิดและแนวทางในการทำงาน รวมถึงประเด็นสำคัญที่จะดำเนินการร่วมกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ทำงานเป็นทีม พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1