newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

MCOTเขมทตต พลเดชMCOT 'อสมท'คืนใบอนุญาต ช่อง 14 MCOT Family มุ่งพัฒนาช่อง MCOT HD 30 และธุรกิจอื่น

     'อสมท'คืนใบอนุญาตฯ ช่อง 14 MCOT Family ยืนยันยังคงมีจุดยืนชัดเจนสนับสนุนส่งเสริมรายการเพื่อสังคมเด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัวผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางของ อสมท ตั้งเป้าพัฒนาการแข่งขันช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ให้กลับมาครองใจผู้ชมในอันดับ Top 10

        นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอและมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ให้ บมจ. อสมท แจ้งความประสงค์ในการคืนใบอนุญาตฯ ช่อง 14 MCOT Family หมายเลขช่อง 14 หมวดหมู่ช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตามคำสั่งฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับ บมจ. อสมท และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยังคงมีจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนส่งเสริม เด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัวตามภารกิจขององค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง ของ บมจ.

      สำหรับ ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 บมจ. อสมท จะมุ่งสร้างสรรค์รายการด้วยสาระและความสนุกอย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้รายการของช่อง 9 MCOT HD กลับมาครองความนิยมจากผู้บริโภคในอับดับ Top 10 อีกครั้ง ทั้งนี้ อสมท ยังคงเดินตาม Roadmap 3 ส่วน ในปี 2562-2565 โดยเน้นการพัฒนา Content, Informations และ Data และปรับปรุงกระบวนการภายใน รวมทั้งหารายได้ จากแหล่งอื่นๆ ทดแทนควบคู่กันไป เช่น การพัฒนาที่ดินย่านรัชดา – พระราม 9 เป็นต้น นับจากนี้ อสมท จะเปิดกว้างให้พันธมิตรภายนอกเข้ามาทำงานร่วมกับ อสมท มากขึ้น ทั้งในด้านการผลิตรายการ, การทำระบบ IT และเทคโนโลยี และการเปิดตลาดใหม่ๆ”นายเขมทัตต์ กล่าว

'อสมท'คืนใบอนุญาต ช่อง 14 MCOT Family มุ่งพัฒนาช่อง MCOT HD 30 และธุรกิจอื่น

      'อสมท'คืนใบอนุญาตฯ ช่อง 14 MCOT Family ยืนยันยังคงมีจุดยืนชัดเจนสนับสนุนส่งเสริมรายการเพื่อสังคมเด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัวผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางของ อสมท ตั้งเป้าพัฒนาการแข่งขันช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ให้กลับมาครองใจผู้ชมในอันดับ Top 10

          นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอและมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ให้ บมจ. อสมท แจ้งความประสงค์ในการคืนใบอนุญาตฯ ช่อง 14 MCOT Family หมายเลขช่อง 14 หมวดหมู่ช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตามคำสั่งฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับ บมจ. อสมท และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยังคงมีจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนส่งเสริม เด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัวตามภารกิจขององค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง ของ บมจ.

      สำหรับ ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 บมจ. อสมท จะมุ่งสร้างสรรค์รายการด้วยสาระและความสนุกอย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้รายการของช่อง 9 MCOT HD กลับมาครองความนิยมจากผู้บริโภคในอับดับ Top 10 อีกครั้ง ทั้งนี้ อสมท ยังคงเดินตาม Roadmap 3 ส่วน ในปี 2562-2565 โดยเน้นการพัฒนา Content, Informations และ Data และปรับปรุงกระบวนการภายใน รวมทั้งหารายได้ จากแหล่งอื่นๆ ทดแทนควบคู่กันไป เช่น การพัฒนาที่ดินย่านรัชดา – พระราม 9 เป็นต้น นับจากนี้ อสมท จะเปิดกว้างให้พันธมิตรภายนอกเข้ามาทำงานร่วมกับ อสมท มากขึ้น ทั้งในด้านการผลิตรายการ, การทำระบบ IT และเทคโนโลยี และการเปิดตลาดใหม่ๆ”นายเขมทัตต์ กล่าว

MCOT คืนช่องทีวีดิจิทัล Family 14 หันเน้นปรับปรุงช่องหลัก 9 MCOT HD หวังดันขึ้น Top10

     บมจ.อสมท. (MCOT) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทวันนี้มีมติเห็นชอบให้บริษัทแจ้งความประสงค์ในการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการโทรทัศน์แบบความคมชัดปกติ (Standard Definition :SD) หมวดหมู่ช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายเลข 14 ช่อง MCOT Family เป็นหนังสือไปยังสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภายในวัน ที่ 10 พ.ค.62

       อย่างไรก็ตาม MCOT ยังคงมีจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุน ส่งเสริม เด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัวตามภารกิจผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัท ขณะที่การคืนใบอนุญาตฯดังกล่าว นอกจากจะทำให้บริษัทได้รับเงินค่าชดเชยแล้ว ยังไม่ต้องชำระค่าใบอนุญาตงวดที่ 5 และงวดที่ 6 ด้วย

      อนึ่ง MCOT ยังคงใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล่องรายการโทรทัศน์แบบความคมชัดสูง (High Definition: HD) หมวดหมู่ช่องรายการทั่วไป หมายเลข 30 ช่อง 9 MCOT HD

     นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ MCOT กล่าวว่า สำหรับช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 จะมุ่งสร้างสรรค์รายการด้วยสาระและความสนุกอย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้รายการของช่อง 9 MCOT HD กลับมาครองความนิยมจากผู้บริโภคในอับดับ Top 10 อีกครั้ง

       ทั้งนี้ MCOT ยังคงเดินตาม Roadmap 3 ส่วนในปี 62-65 โดยเน้นการพัฒนา Content, Informations และ Data และปรับปรุงกระบวนการภายใน รวมทั้งหารายได้จากแหล่งอื่นๆ ทดแทนควบคู่กันไป เช่น การพัฒนาที่ดินย่านรัชดา – พระราม 9 เป็นต้น นับจากนี้ อสมท จะเปิดกว้างให้พันธมิตรภายนอกเข้ามาทำงานร่วมกับ อสมท มากขึ้น ทั้งในด้านการผลิตรายการ, การทำระบบ IT และเทคโนโลยี และการเปิดตลาดใหม่ๆ

           อินโฟเควสท์

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1