หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

THCOMอนนต

ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2562

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

บริษัทรายงานผลกำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่ผ่านมาและเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นในไตรมาสนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาสที่ 2/2562 รวมทั้งสิ้น 1,217 ล้านบาท ลดลง 18.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 และลดลง 6.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562 เนื่องจากการให้บริการลูกค้าลดลง ประกอบกับการปรับลดราคาให้กับลูกค้ารายใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 2/2562 เป็นจำนวน 135 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษจำนวนรวม 137 ล้านบาท ได้แก่ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายทางบัญชีจากการเพิ่มค่าชดเชยของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานปกติในไตรมาส 2/2562 ที่ระดับ 2 ล้านบาท 

สำหรับอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 อัตราการใช้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5,6, 7 และ 8 อยู่ที่ระดับ 53% ซึ่งใกล้เคียงกับ ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 และสำหรับดาวเทียมบรอดแบนด์หรือดาวเทียมไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการอยู่ที่ระดับ 24% ลดลงจาก 31% ณ สิ้นไตรมาส 1/2562

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม กล่าวว่า “บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงสำหรับการลงทุนในดาวเทียมดวงใหม่บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้โดยอาจใช้ใบอนุญาตจากต่างประเทศควบคู่ไปกับการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐของไทยซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำประสบการณ์ที่มีอย่างยาวนานในด้านการตลาดและการให้บริการในธุรกิจดาวเทียมมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างภาครัฐและเอกชน และนำประโยชน์มาสู่ประเทศได้ในอนาคต

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้มีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากดาวเทียมเพียงอย่างเดียว โดยปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจโครงข่ายบริการติดต่อสื่อสารบนเรือชื่อ นาวาในปัจจุบันมีเรือที่ใช้บริการรวมทั้งที่รอการติดตั้งระบบจำนวนรวมทั้งสิ้น 104 ลำ

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่นับรวม fixed line) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.45 ล้านราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นประมาณ 56.5% ของตลาดรวม 

 

Thaicom Reports Q2/2019 Results

Thaicom Public Company Limited (THCOM), Thailand’s first satellite operator, announced its financial results for the second quarter ended 30 June 2019.

Thaicom reported the net profit decrease comparing with the previous quarter and the same quarter of last year, mainly due to the recognition of several extra expenses during this quarter. 

Thaicom reported revenue from sales and services for Q2/2019 of THB 1,217 million, down by 18.6% from Q2/2018, and also down by 6.6% from Q1/2019, mainly from the lower utilization, together with the discounted price to a major customer.

The company’s net loss for Q2/2019 was Baht 135 million. This was mainly from the extra expenses totaled of Baht 137 million that consist of a foreign exchange loss, an additional recognition of past service cost (compensation for employee) due to the Labor Protection Act (No. 7) B.E. 2562, and the written-off of deferred tax asset. The company has normalized net profit excluding the impacts of loss from such extra expenses of Baht 2 million.

The overall utilization rate as at the end of Q2/2019 of the company’s conventional satellites, the Thaicom 5, 6, 7 and 8, was 53%, the same rate as at the end of Q1/2019. For broadband satellite, the Thaicom 4, the utilization rate was 24%, down from 31% as at the end of Q1/2019.

Anant Kaewruamvongs, CEO, commented: “The company emphasizes on the effective cost management to offset with the revenue shrinkage. For an investment of new satellites, the company is in the process of feasibility study with possibility of using foreign licenses, while simultaneously pursuing licenses from the Thai Government. We strongly believe that our know-how in satellite marketing and service operation can be extended to develop an effective public-private partnership for the future of Thai satellite industry. 

In addition, the company has expanded its business area to adjacent businesses in order to diversify the reliance on the satellite business. At present, the company has provided the platform for high-speed connectivity with value-added-services under “NAVA”. Currently, the number of ships in operation, including backlog is 104 ships.” 

Lao Telecommunications Co., Ltd. (LTC), Thaicom’s telecommunication and mobile service provider subsidiary in Lao PDR, reported total mobile subscribers (excluding fixed wireless) of 1.45 million.  The country’s leading mobile network operator reported a market share of 56.5%. 

 

AO08048

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!