newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7การจ่ายค่าชดเชย เยียวยา ค่าที่ดิน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่บ้านเมาะหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

        เรื่อง การจ่ายค่าชดเชย เยียวยา ค่าที่ดิน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่บ้านเมาะหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้

      1. เห็นชอบจ่ายค่าชดเชย เยียวยา ค่าที่ดิน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่บ้านเมาะหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยใช้งบประมาณ จำนวน 72,800,561 บาท จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติหลักการไว้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 จำนวน 2,970,500,000 บาท ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 2,452,500,000 บาทคงเหลือ 518,000,000 บาท ซึ่งวงเงินที่เหลือดังกล่าวสามารถนำมาจ่ายเป็นค่าชดเชยได้

      2. ในกรณีที่ในอนาคต หากราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านดง นาสัก จางเหนือ แม่เมาะ และสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เกิดปัญหาหรือความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับการอพยพราษฎรจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้ กฟผ. ใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      1. ในการดำเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ระหว่างปี 2521 - 2549 มีการอพยพราษฎรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้ไปอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ แล้วจำนวน 6 ครั้ง โดยมีราษฎรกลุ่มหนึ่งถูกอพยพไปบริเวณบ้านเมาะหลวงหมู่ที่ 8 เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน แต่เนื่องจากราษฎรกลุ่มนี้อ้างว่าพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ จึงได้ บุกรุกเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณใกล้เคียงเนื้อที่ประมาณ 590 ไร่ ต่อมาในปี 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้อพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน รวมถึงราษฎรบ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ด้วย โดยให้อพยพไปบริเวณบ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 590 ไร่ ข้างต้น (คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว) ซึ่งมีราษฎรจำนวน 63 ราย จากการอพยพครั้งก่อนหน้านี้ได้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ให้เข้าไปอาศัยในพื้นที่รองรับดังกล่าวได้ โดยราษฎรจำนวน 63 รายนี้ได้ร้องขอต่อทางราชการว่า หากจะเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่แปลงดังกล่าว ขอให้ทางราชการชดเชย เยียวยา ค่าที่ดินต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรฐานราคาของกรมชลประทานเช่นเดียวกันกับราษฎร 5 หมู่บ้านที่จะขออพยพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556

       2. สำหรับการจ่ายค่าชดเชยแก่ราษฎรที่บุกรุก จำนวน 63 ราย ดังกล่าว คณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน พิจารณาแล้วมีมติให้จ่ายค่าชดเชย เยียวยา ค่าที่ดิน ต้นไม้ และสิ่ง ปลูกสร้าง โดยใช้หลักเกณฑ์และราคาประเมินในราคามาตรฐานของกรมชลประทานรอบบัญชีราคาประเมินปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 72,800,561 บาท กระทรวงพลังงานจึงนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายค่าชดเชยฯ ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่บ้านเมาะหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยใช้งบประมาณจำนวน 72,800,561 บาท จากกรอบงบประมาณวงเงินรวม 2,970,500,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติหลักการไว้แล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีเงินคงเหลือ จำนวน 518,000,000 บาท ทั้งนี้ หากในอนาคตมีราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านดง นาสัก จางเหนือ แม่เมาะ และสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางซึ่งอยู่ในพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เกิดปัญหาหรือความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับการอพยพราษฎรจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เห็นควรให้ กฟผ. ใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว

     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 เมษายน 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1