หมวดหมู่: กลต.

01 CFABaSECC

ก.ล.ต. เตรียมลงนาม MOU กับ ก.ล.ต. กัมพูชา เพื่อร่วมผลักดันการระดมทุนระหว่างประเทศ

    ก.ล.ต. ไทย หารือ ก.ล.ต. กัมพูชา เตรียมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกันในการผลักดันให้เกิดการระดมทุนระหว่างประเทศ ซึ่ง MOU ฉบับใหม่นี้จะเพิ่มเติมจากฉบับปัจจุบันที่ลงนามร่วมกันเมื่อปี 2557 และพร้อมยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาตลาดตราสารหนี้และกำกับดูแลกองทุนรวม รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

     นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าพบหารือกับ H.E. Mr. Sou Socheat, Director General of Securities and Exchange Commission of Cambodia (SECC) พร้อมด้วยนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

      นางสาวรื่นวดี กล่าวภายหลังการประชุมหารือว่า “ทั้งสองหน่วยงานได้หารือแนวทางความร่วมมือและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านการจดทะเบียนหลักทรัพย์ข้ามประเทศ/ การจดทะเบียนพร้อมกันทั้งสองตลาด (cross/ dual listing) และการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) เพื่อผลักดันให้เกิดการระดมทุนผ่านตลาดทุนทั้งในไทยและกัมพูชาได้สำเร็จเป็นรูปธรรม อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตลาดทุนของทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองหน่วยงานจะยกระดับความร่วมมือด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการผลักดันให้เกิด cross/ dual listing และ DR ระหว่างกัน เพื่อให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ทั้งจากกัมพูชาและไทยต่างสามารถออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในอีกประเทศหนึ่งได้ ซึ่งจะช่วยให้กิจการสามารถระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจและเสริมสภาพคล่องของตนเอง รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกทั้งจะเป็นการขยายความกว้างและลึกของตลาดทุนทั้งสองประเทศ โดย MOU ดังกล่าวจะเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือที่เพิ่มเติมจากฉบับปัจจุบันที่ทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามร่วมกันเมื่อปี 2557”

      “MOU ที่จะลงนามนี้ จะครอบคลุมถึงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน และการจัดทำแนวทางสำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประเทศที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ โดยทั้งสองหน่วยงานคาดว่าจะมีการลงนามใน MOU ฉบับใหม่ ในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกันยายน 2562 ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสองหน่วยงาน นอกจากนี้ ผู้แทนจากธนาคารโลกประจำประเทศไทยที่ได้ร่วมหารือกับ ก.ล.ต. ไทย และ ก.ล.ต. กัมพูชา ด้วยนั้น ได้แสดงความสนใจที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านตลาดทุนแบบข้ามพรมแดนระหว่างกัมพูชาและไทย เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

       นางสาวรื่นวดี กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ ก.ล.ต. ไทย และ ก.ล.ต. กัมพูชา ยังได้เห็นพ้องต้องกันที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างกันผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (capacity building) ในด้านการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ การกำกับดูแลกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการเตรียมการเข้าประเมินเป็นสมาชิกของ IOSCO ของ SECC อีกด้วย โดยสามารถจัดได้หลายรูปแบบการเรียนรู้ อาทิ การจัดสัมมนาในกัมพูชาหรือในไทย การศึกษาดูงานในไทย (study visit) การรับบุคลากรของกัมพูชามาปฏิบัติงานที่สำนักงาน (secondment) เพื่อได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริง (on-the-job training) หรือการส่งผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนของสำนักงานไปให้คำปรึกษาในกัมพูชา เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังได้ยืนยันความตั้งใจที่จะร่วมมือกันต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นต่อไป

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!