newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

KTAMชวนดา หาญรตนกลKTAM จับจังหวะหุ้นดิ่งเปิดขายทริกเกอร์ฟันด์ ตั้งแต่วันนี้ –23 พ.ค.เป้าหมาย 5%ภายใน 6 เดือน

     นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ต้นปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 1,682 จุด และมีการปรับตัวลดลงจากปัจจัยภายนอกประเทศ ที่มีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก จะมีการชะลอตัวลงจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับ1,600 จุด จึงเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์1 (KT-TRIG1) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยกองทุนมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทน 5% ภายในระยะเวลา 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กำหนด โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสม กับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

      ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปีนี้จากปัจจัยพื้นฐาน ไว้ที่ 1,740 จุด ในปัจจุบันราคาหุ้นปรับตัวลดลงมามากกว่าปัจจัยพื้นฐาน ในขณะที่ เศรษฐกิจในประเทศยังมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะด้านต่างประเทศ มีภาระหนี้ต่างประเทศน้อย บัญชีเดินสะพัดเกินดุล เงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูง ในขณะที่แนวโน้มทางการเมืองเริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดว่าตลาดหุ้นไทยอาจปรับลดลงได้อีกไม่มาก จึงเห็นว่า ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน เป็นจังหวะในการเข้าลงทุน และโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ น้อยลงมากจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ทำให้กระแสเงินไหลกลับตลาดเกิดใหม่ รวมถึงประเทศไทย

       ส่วนกลยุทธ์การลงทุน กองทุนจะลงทุนในอุตสาหกรรมที่อิงกับปัจจัยภายในประเทศ ( Domestic)ที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจไทย การฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุน โดยจะเลือกลงทุนรายหลักทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญกับระดับราคาหุ้นที่สอดคล้องกับแนวโน้ม ผลประกอบการที่มีการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงหุ้นที่มีการขยับขึ้นของราคาไม่มาก และหุ้นที่มีการฟื้นตัวของผลการดำเนินงาน โดยจะหลีกเลี่ยงหุ้นที่ได้รับผลกระทบด้านลบจากปัจจัยภายนอกประเทศ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน นอกจากนี้ จะจับจังหวะการลงทุน โดยพิจารณาจากระดับราคาหุ้นที่จะเข้าลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด และเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีราคาตามปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม

     เงื่อนไขในการเลิกกองทุน ในกรณีที่ มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.5555 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลาติดต่อกัน3 วันขึ้นไป โดยสินทรัพย์ของกองทุนที่จะซื้อคืนอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้กับผู้ถือหน่วยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 105 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาทต่อหน่วย) อย่างไรก็ตาม หากไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน6เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตามที่บริษัทกำหนด และหากวันใดที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดังกล่าว

     กองทุน KT-TRIG1เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น แต่ไม่มีเวลาในการติดตามข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์การลงทุน กองทุนนี้นับว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดี โดยมีเป้าหมายผลตอบแทนที่ 5% ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน

     ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะ สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1