newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SEC copyก.ล.ต. และ กสม. เตรียมจัดสัมมนาส่งเสริม บจ. ไทยขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืนตามหลักสิทธิมนุษยชน

      สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมหารือเตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs) ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

     นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน นายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน กสม. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. นางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. เพื่อเตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน” ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs) ที่จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-2 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

       ในงานดังกล่าว จะมีการลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ก.ล.ต. และ กสม. เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (หลักการชี้แนะฯ) มาปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ'Exploring Respect for Human Rights as a Driver for Business Action on Sustainable Development' โดย Dr. Surya Deva, Chair of the UN Working Group on business and human rights และเสวนา “แนวโน้มและทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภาคตลาดทุนไทย' โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และนางอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมเป็นวิทยากร

        ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียน ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.sec.or.th/Seminar ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หรือติดตามจาก Facebook Live'สำนักงาน กลต.' ในวันและเวลาดังกล่าว

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1