newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SECสรวภา สพรรณธเนศก.ล.ต. เตรียมหารือกระทรวงพาณิชย์ และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ยกระดับคุณภาพและจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีทั้งระบบ

     นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ตระหนักว่า ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนมีบทบาทสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ซึ่งเมื่อเกิดกรณีที่พบว่า มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี  ก.ล.ต. ก็ได้ดำเนินการลงโทษตัวบุคคล และมีหนังสือไปถึงสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัดให้ปรับปรุงระบบให้รัดกุมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก รวมทั้งมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้พิจารณาความผิดตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อไป  และ ก.ล.ต. ยังได้มีหนังสือถึงสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทุกแห่งให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลการรักษาความลับของลูกค้าให้มากขึ้น ตลอดจนจะเชิญหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวทุกแห่งมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปกำหนดมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวให้รัดกุมขึ้น”

        นอกจากนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะได้นำคณะผู้บริหารเข้าพบท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในเร็วๆ นี้ เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการเพื่อกำกับดูแลคุณภาพและจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีรายบุคคล รวมทั้งสำนักงานสอบบัญชีทั้งระบบ เพื่อการคุ้มครองผู้ลงทุน และรักษาความน่าเชื่อถือของระบบรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1