หมวดหมู่: การศึกษา

1aaaDBOT ดร.สภทร จำปาทอง

สกศ.เปิดเวทีระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน ในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

      ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุม

       สกศ. เป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายการศึกษา ที่ต้องจัดทำแผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ติดตามประเมินผล กฎหมายการศึกษา และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการผลิตและพัฒนากำลังคน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ การจะพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้จำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ความร่วมมือกันของเครือข่ายจึงมีความสำคัญในการหาแนวทางและวางแผน ในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของประเทศ และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

        ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า โลกยุคปัจจุบันทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งอาชีพและเทคโนโลยี ภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย อีก ๕ - ๑๐ ปีข้างหน้า ทรัพยากรมนุษย์จะมีความหลากหลายทางอาชีพมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสถานบันการศึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้ด้วยตัวเองเพียงองค์กรเดียว แต่จำเป็นต้องร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อจัดการศึกษาให้ตอบโจทย์กับความต้องการของประเทศ ในขณะที่ภาคเอกชนได้เปรียบภาครัฐในเรื่องความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่มีการปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น การรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมีความสำคัญต่อการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

       ที่ประชุมมีการระดมความคิดเห็นและเสวนา นำเสนอประเด็นการสร้างความร่วมมือรวม ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑. สารบัญเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นสำหรับสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ๒. ตัวอย่างการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน กรณีศึกษา : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ๓. เครือข่ายงานบริหารงานบุคคลเพื่อการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๔. โอกาสแห่งการพัฒนาและเชื่อมต่อสมรรถนะบุคคลในยุคดิจิทัล : ไทยแลนด์ ๔.๐ (Possibilities of Nationwide Competency Connected Platform)

     นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่น่าสนใจในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคน เช่น การผลิตกำลังคนควรเน้นสร้างทักษะชีวิตและความมีวินัย ควรอิงมาตรฐานและสมรรถนะ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการเพื่อหาแนวทางในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน อาจต้องมีองค์กรเครือข่ายเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเป็นฐานข้อมูลและการเรียนรู้ รวมถึงต้องพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของประเทศและความต้องการรายบุคคล

      นำเสนอตัวอย่างการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน กรณีศึกษา : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขนางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

เครือข่ายงานบริหารงานบุคคลเพื่อการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายสัมฤทธิ์ สว่างคำ กรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

นายสนธยา เผ่าดี อุปนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

    โอกาสแห่งการพัฒนาและเชื่อมต่อสมรรถนะบุคคลในยุคดิจิทัล : ไทยแลนด์ ๔.๐ (Possibilities of Nationwide Competency Connected Platform)

      ดร.กฤติน กุลเพ็ง ที่ปรึกษากลุ่มซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคลากร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

     คุณอุบล สุทธนะ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

*************************************

ติดตามข่าวสารได้ที่ Website: www.onec.go.th FB Page: เด็กไทยในฝัน โดยสภาการศึกษา

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!