newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV copy copy copyสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2562

    สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

    ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

กฎหมาย

 1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวง พิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ที่ชุนวัดสะแกงาม และที่บ้านหลังวัด พ.ศ. ….
 3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการ แสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตอบโต้การอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก ต่างประเทศ รวม 2 ฉบับ
 5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามา ในประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ….
 7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....
 8. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ ../2562 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิธีการศุลกากรสำหรับเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 9. เรื่อง ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับเจ้าพนักงาน สรรพสามิต พ.ศ. ....
 10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมาย แสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏ ว่าได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ - สังคม

 1. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล
 2. เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ของ เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและ การทำของ
 3. เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม
 4. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการใน คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
 5. เรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการสรรหา เอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี)ที่ ลาดกระบัง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 6. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562 เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
 7. เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
 8. เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ ปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 19. เรื่อง ผลการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทย
 9. เรื่อง การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

ต่างประเทศ

 1. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 12 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ สามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)
 2. เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 6
 3. เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการ ยุโรปในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 1/2562
 4. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการลงทุนการก่อสร้างระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ และโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) (ดศ.)

 1. เรื่อง เอกสารบันทึกการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1
 2. เรื่อง การประชุม UN – Habitat Assembly สมัยที่ 1 และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การประชุม

แต่งตั้ง

 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
 2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 3. เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งผู้แทนสำรองของรัฐบาลไทยในสภาสมาชิก (Council of Members) ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย
 4. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
 5. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนา เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 6. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 7. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์
 8. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 9. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 10. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย
 11. เรื่อง การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2562

   ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1