newsicon2avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: การเมือง

TRIS7 10ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 'บ. ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน' ที่ระดับ 'AAA/Stable'

        ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทของ บริษัท ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท. สผ. ศง.) ที่ระดับ 'AAA'โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันโดย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) ซึ่ง ปตท. สผ. ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ 'AAA'โดยทริสเรทติ้ง ดังนั้น อันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวจึงสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของ ปตท. สผ. ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นสำคัญ

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นการค้ำประกันโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้

        อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันนี้เท่ากับอันดับเครดิตของ ปตท. สผ. ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันนี้ ปตท. สผ. รับผิดชอบเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ การค้ำประกันจะครอบคลุมจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 11,250 ล้านบาท (คิดเป็น 112.5% ของมูลค่าหุ้นกู้) ซึ่งรวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ยค้างชำระ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

     หุ้นกู้มีการค้ำประกันดังกล่าวได้รับการจัดชั้นให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าหนี้ที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ทั้งหนี้ในปัจจุบันและหนี้ในอนาคตของ ปตท. สผ. ในขณะที่สัญญาค้ำประกันอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

ผู้ค้ำประกันมีเครดิตที่แข็งแกร่ง

    อันดับเครดิตของ ปตท. สผ. สะท้อนถึงสถานะผู้นำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ตลอดจนการมีความเสี่ยงด้านการตลาดที่ต่ำเนื่องจากบริษัทมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) รวมทั้งการมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำจากแหล่งปิโตรเลียมเดิมของบริษัท การมีนโยบายทางการเงินที่ระมัดระวัง และฐานะการเงินที่มีความแข็งแกร่ง

               ปตท. สผ. เป็นบริษัทย่อยที่สำคัญของ ปตท. โดย ปตท. ถือหุ้น 65.3% ใน ปตท. สผ. ในขณะเดียวกัน ทั้ง ปตท. และ ปตท. สผ. ต่างก็มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจของไทยด้วยกันทั้งคู่

ผู้ออกตราสารเป็นศูนย์กลางทางการเงินของ ปตท. สผ.

               ปตท. สผ. ศง. ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย ปตท. สผ. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของ ปตท. สผ. และบริษัทในเครือ โดย ปตท. สผ. ศง. มีหน้าที่ในการบริหารสภาพคล่องให้แก่กลุ่มโดยผ่านการบริหารจัดการเงินสดภายในกลุ่มและการกู้ยืมระหว่างกันภายในเครือ นอกจากนี้ ปตท. สผ. ศง. ยังทำหน้าที่ในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ ปตท. สผ. และบริษัทในเครืออีกด้วย

              

แนวโน้มอันดับเครดิต

               แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่'สะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของ ปตท. สผ. ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งมีความคาดหวังว่า ปตท. สผ. จะยังคงสถานะผู้นำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย และดำรงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งต่อไป

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

               อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ ปตท. สผ. ศง. อาจเปลี่ยนแปลงได้หากอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ ปตท. สผ. มีการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,  31 ตุลาคม 2550

บริษัท ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTTEPTC)

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

           บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

       ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html