หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตใน การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

 

พณ. เสนอว่า

       1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการการประกอบกิจการธุรกิจของคนต่างด้าวพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปี แล้วทำความเห็นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และในบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้การทำธุรกิจบริการอื่นที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว เป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ยกเว้นธุรกิจบริการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

      2. คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ได้พิจารณาเห็นว่า 1) ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือในกลุ่มในประเทศ 2) ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน พร้อมสาธารณูปโภคให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และ 3) ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มเฉพาะด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ธุรกิจ เป็นธุรกิจที่ไม่กระทบต่อผู้ประกอบการไทยในเรื่องความพร้อมในการแข่งขันเพราะเป็นการจำกัดการให้บริการเฉพาะแก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของหน่วยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

        รวมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างกัน ทำให้การบริหารงานและการจัดการของบริษัทในเครือในกลุ่มมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีมติเห็นชอบให้ธุรกิจบริการทั้ง 3 ธุรกิจดังกล่าว ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี้ ตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ กำหนดให้การยกเว้นธุรกิจบริการอื่นที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวให้กำหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่ง พณ. พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

      1. กำหนดนิยามคำว่า 'บริษัทในเครือ' และ 'บริษัทในกลุ่ม'

      2. กำหนดให้ธุรกิจบริการอื่นยกเว้นไม่อยู่ใน (21) ของบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จำนวน 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือในกลุ่มในประเทศ 2) ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน พร้อมสาธารณูปโภคให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และ 3) ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มเฉพาะด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ที่กำหนดให้การยกเว้นธุรกิจอื่นที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวให้กำหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อผู้ประกอบการไทยในเรื่องความพร้อมในการแข่งขัน เพราะเป็นการจำกัดการให้บริการเฉพาะแก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของหน่วยธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างกัน ทำให้การบริหารงานและการจัดการของบริษัทในเครือในกลุ่มมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!