หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 14 พฤษภาคม 2562

 

      สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

      ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

 

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)

2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ฉบับ

 

เศรษฐกิจ - สังคม

5. เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (3 มิถุนายน)

6. เรื่อง การทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง (ระยะเวลาทดลอง 3 เดือน)

7. เรื่อง โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) (กษ.)

 

ต่างประเทศ

8. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2562

9. เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนสำนักเลขาธิการ อาเซียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำระบบรักษาความลับข้อมูล เกี่ยวกับ RCEP

10. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB) และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

11. เรื่อง การรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

12. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรี ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21

13. เรื่อง ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม

แต่งตั้ง

14. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

15. เรื่อง การดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม

16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)

17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)

18. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

19. เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

20. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 105 /2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและ มอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี

 

ปฏิบัติราชการแทนกัน

      21. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 106 /2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

      22. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 107 /2562 เรื่อง มอบหมายและมอบ อำนาจให้ รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 23. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 108 /2562 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

    24. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 109 /2562 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!