หมวดหมู่: คลัง

CGDลวรณฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562)

       นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2,129,025 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,586,355 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 322,978 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 484,550 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562

(ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562)

                                                                                                                              หน่วย: ล้านบาท

10 เดือนแรก เปรียบเทียบ

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน ร้อยละ

1. รายได้ 2,129,025 2,023,699 105,326 5.2

2. รายจ่าย 2,586,355 2,549,602 36,753 1.4

3. ดุลเงินงบประมาณ (457,330) (525,903) 68,573 13.0

4. ดุลเงินนอกงบประมาณ (14,534) (3,807) (10,727) (281.8)

5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4) (471,864) (529,710) 57,846 10.9

6. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 322,978 410,788 (87,810) (21.4)

7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6) (148,886) (118,922) (29,964) (25.2)

8. เงินคงคลังปลายงวด 484,550 404,836 79,714 19.7

หมายเหตุ: ตัวเลขเบื้องต้น ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ที่มา: กรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3558, 3563

 

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562)

      นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2,119,739 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 91,218 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 60,444 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร หน่วยงานอื่น และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรที่สูงกว่าประมาณการ จำนวน 48,208 40,865 14,893 และ 7,909 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 31.1 10.1 และ 9.5 ตามลำดับ

       ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิที่กระทรวงการคลังได้จัดทำสำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ (คาดการณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2562) โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลพบว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าคาดการณ์ จำนวน 15,203 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 โดยการจัดเก็บรายได้ของทุกหน่วยงานใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ สำหรับในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ กระทรวงการคลังจะติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

Government’s Net Revenue Collection: The First 10 Months of Fiscal Year 2019 (October 2018 - July 2019)

     Mr.Lavaron Sangsnit, Director-General of the Fiscal Policy Office and Spokesperson of the Ministry of Finance, stated that the government’s net revenue collection in the first 10 months of fiscal year 2019 (October 2018 – July 2019), was 2,119,739 million baht, which was 91,218 million baht or 4.5% higher than the same period of last year and 60,444 million baht or 2.9% higher than revenue target. This was mainly the result of revenue collection from Revenue Department, other agencies, remittances from State-owned enterprises, as well as revenue collection from Customs Department exceeding target by 48,208 40,865 14,893 and 7,909 million baht or 3.1% 31.1% 10.1% and 9.5% respectively.

       When compared to MOF’s estimation (as of June 2019), which is used for the purpose of revenue monitoring by taking current economic situations and variables that affect government’s revenue collection into consideration, net revenue collection in the first 10 months of fiscal year 2019 was 15,203 million baht or 0.7% higher than estimated. Revenue collection from all departments were close to MOF’s estimation. For the rest of this fiscal year, MOF will closely monitor the revenue collection in order to achieve the revenue target.

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!