หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copyรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มท.)

       คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของ มท. เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการ ‘คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น’ และโครงการ ‘ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดปลอดภัย’ สรุปได้ดังนี้

       1. โครงการ 'คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น' โดยให้ทุกจังหวัดคัดเลือกคูคลองที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง และให้เร่งรัดพัฒนาคูคลองและพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์สะอาดและสวยงาม โดยได้ดำเนินการตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 76 จังหวัด และมีคูคลองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคลองต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน 104 แห่ง เช่น คลองบางกล่ำ จังหวัดสงขลา คลองแม่มอก จังหวัดสุโขทัย และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี

       2. โครงการ 'ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย' โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พัฒนาห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย เพื่อไม่ให้ห้องน้ำสาธารณะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อและเพื่อความพึงพอใจของประชาชน โดยได้ดำเนินการตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 76 จังหวัด และมีห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ที่พัฒนา/ปรับปรุงแล้ว จำนวน 33,276 แห่ง จากจำนวน 40,991 แห่ง เช่น ห้องน้ำศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ห้องน้ำสวนสาธารณะเกาะลำพู จังหวัดสุราษฎร์ธานี และห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ จังหวัดพิจิตร

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!