หมวดหมู่: มติ ครม.

GVO4การให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

 

       เรื่อง การให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ)

       คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน รวมทั้งให้ยุติการเสนอความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) และร่างพระราชบัญญัติเพื่อกำหนดสถานะทางกฎหมายและคุ้มครองการดำเนินงานศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

      โดยเห็นชอบการให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำสัตยาบันสารความตกลงดังกล่าวและดำเนินการยื่นต่อเลขาธิการอาเซียนต่อไป

      ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อรองรับการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันให้แก่ศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Template of Host Country Agreement) สำหรับการจัดตั้งสำนักงาน ACCAHZ ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในประเทศไทย พร้อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      อาเซียนตกลงให้จัดตั้ง ACCAHZ เพื่อความมุ่งประสงค์ในการอำนวยความสะดวกและจัดหากรอบความร่วมมือและการประสานในหมู่รัฐสมาชิกอาเซียน กับคู่เจรจาของอาเซียน หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการป้องกันควบคุมและกำจัดโรคสัตว์ข้ามแดนและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในอาเซียน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้เกิดสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร ด้านสุขภาพสัตว์และมนุษย์การบรรเทาความยากจน และความเป็นอยู่ที่ดีและการดำรงชีวิตของประชาชนแห่งอาเซียน

       ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) เป็นพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามพิมพ์เขียวเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) :ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นและการแสดงความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยังจะช่วยส่งเสริมบทบาทนำในด้านการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ข้ามแดนและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนของประเทศไทย ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!