หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV11ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทานใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลัง (กค.) ได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จำนวน 987.44 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล ตามที่ กษ. เสนอ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จำนวน 987.44 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล ซึ่งสำนักงบประมาณแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยแล้ว โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มียานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกลเพียงพอพร้อมสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทานในการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมถึงทดแทนเครื่องจักรกลเดิมที่มีอายุการใช้งานมากและมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันความเสียหาย และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยจะจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล จำนวน 3 รายการ ดังนี้

 

ลำดับที่ 1

รายการ - รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 100 ตัน (ALL Terrain Crane)

ลักษณะการใช้งาน - ใช้ในการยกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 50 ตัน หรือเพื่อทำการขนย้าย ติดตั้ง เช่น เรือขุด บานระบาย โดยสามารถใช้งานในพื้นที่กันดาร ดินอ่อน และทางแคบ

 

จำนวน (คัน) 6

วงเงิน (ล้านบาท) 360.00

ลำดับที่ 2

รายการ - รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (ALL Terrain Crane)

ลักษณะการใช้งาน - ใช้ในการยกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 50 ตัน หรือเพื่อทำการขนย้าย ติดตั้ง เช่น เรือขุด บานระบาย โดยสามารถใช้งานในพื้นที่กันดาร ดินอ่อน และทางแคบ

จำนวน (คัน) 12

วงเงิน (ล้านบาท) 588.00

 

ลำดับที่ 3

รายการ - รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน 16 ตัน – เมตร

ลักษณะการใช้งาน - ใช้ในการยกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ขนาดปานกลาง เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อทำการขนย้ายติดตั้ง (สามารถใช้บรรทุกได้ด้วย)

จำนวน (คัน) 8

วงเงิน (ล้านบาท) 39.44

รวมทั้งสิ้น จำนวน 26 (คัน) วงเงิน 987.44 (ล้านบาท)

         ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!