หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copy copyหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ยกเว้นหลักเกณฑ์ประโยชน์ตอบแทนอื่นเฉพาะในการเดินทาง ให้ สธ. ดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) และให้ สธ. รับความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

สาระสำคัญของเรื่อง

    สธ. รายงานว่า พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 บัญญัติให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กำหนดเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์

        การกำหนดอัตราเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารขององค์การมหาชนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม เป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ประเภท

1) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

1.1) ประธานกรรมการ

อัตราเบี้ยประชุม (บาท) / คน/เดือน* 10,000

1.2) รองประธานกรรมการ

อัตราเบี้ยประชุม (บาท) / คน/เดือน* 9,000

1.3) กรรมการ

อัตราเบี้ยประชุม (บาท) / คน/เดือน* 8,000

1.4) ที่ปรึกษา

อัตราเบี้ยประชุม (บาท) / คน/เดือน* 8,000

 

ประเภท

2) ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

2.1) ประธานอนุกรรมการ

อัตราเบี้ยประชุม (บาท) / คน/เดือน* 5,000

2.2) อนุกรรมการ

อัตราเบี้ยประชุม (บาท) / คน/เดือน* 4,000

หมายเหตุ * อัตราเบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่มีการประชุม (ในเบื้องต้นคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติกำหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน)

     ทั้งนี้ สำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอื่นเฉพาะในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่เนื่องจากอัตราในการเบิกจ่ายทั้งในส่วนของเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดประเภทการเบิกจ่ายไว้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย

       รวมถึงได้กำหนดตำแหน่งผู้มีสิทธิเบิกจ่ายไว้หลายระดับ อีกทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีบุคคลที่มีสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นต้น ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอื่นเฉพาะในการเดินทางโดยไม่ได้ระบุสิทธิในการเบิกจ่ายให้ชัดเจนหรือไม่ได้แยกสิทธิในการเบิกจ่ายให้ชัดเจนระหว่างผู้ที่เป็นข้าราชการซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามสิทธิที่กำหนดไว้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ (กรรมการผู้ทรงวุฒิ) อาจทำให้เกิดความสับสนหรือเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ในภายหลัง ประกอบกับกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอื่นเฉพาะใน การเดินทาง โดยสรุปได้ ดังนี้

 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

ประเภท/ประโยชน์ตอบแทนฯ

บุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการการเมือง

         หลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ - ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในอัตราที่ราชการกำหนด สำหรับข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนักบริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์ตามความเห็นกระทรวงการคลัง - ตามสิทธิที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการ

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ -

     หลักเกณฑ์ตามความเห็นกระทรวงการคลัง - เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ

ประเภท/ประโยชน์ตอบแทนฯ

บุคคลที่เป็นข้าราชการ

      หลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ - ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในอัตราที่ราชการกำหนด สำหรับ ข้าราชกาพลเรือน ตำแหน่งนักบริหารระดับต้น

      หลักเกณฑ์ตามความเห็นกระทรวงการคลัง - ตามสิทธิที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการ

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ -

      หลักเกณฑ์ตามความเห็นกระทรวงการคลัง - ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในอัตราที่ราชการกำหนด สำหรับข้าราชกาพลเรือน ตำแหน่งนักบริหารระดับต้น

     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!