หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copyการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60

      เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ให้แก่เกษตรกรที่ตกหล่นแต่ละราย จำนวน 28,792 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลการดำเนินการจริง เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

      ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต 2559/60 ดังนี้

        1. รับทราบผลการตรวจสอบเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปี 2559/60 ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ แต่ยังไม่ได้รับโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 และเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือไม่ครบตามสิทธิ จำนวน 28,792 ราย คำนวณเงินที่จะใช้จ่ายจริงในการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท

      2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

      การจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 ให้แก่ เกษตรกรที่ตกหล่น ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรและ ธ.ก.ส. ได้ตรวจสอบร่วมกันแล้ว โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการน จำนวน 28,792 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท และมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

 

สาระสำคัญ และข้อเท็จจริง

       1. จังหวัดสงขลาได้มีหนังสือลงวันที่ 4 เมษายน 2561 เพื่อขอความช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ-ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรบางรายที่หว่านข้าวหลังภาวะอุทกภัยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 จำนวน 864 ราย พื้นที่ 9,043 ไร่

       2. กรมการค้าภายใน ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 เมษายน 2561 แจ้งให้ ธ.ก.ส. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมวลผลข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขประกอบการพิจารณาของ นบข. และคณะรัฐมนตรีต่อไป

       3. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีหนังสือลงวันที่ 4 เมษายน 2562 แจ้งว่าได้ประชุมร่วมกับ

               ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 และเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือไม่ครบตามสิทธิ จำนวน 28,792 ราย คำนวณเงินที่จะใช้จ่ายจริงในการช่วยเหลือเกษตรกร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,259,906 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุน

การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ปีการผลิต 2559/60 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรนี้ได้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไปก่อนแล้ว ทั้งที่เกษตรกรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน, วันที่ 8 พฤศจิกายน และ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

2) รายละเอียดและสาเหตุของเกษตรกรที่มีคุณสมบัติแต่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 จำนวน 28,792 ราย สรุปได้ ดังนี้

(1) กรอบระยะเวลาการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ภาคใต้เริ่มวันที่ 16 มิถุนายน 2559-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องขึ้นทะเบียนหลังปลูกแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนเก็บเกี่ยวและเกษตรกรจังหวัดสงขลาประสบอุทกภัย ทำให้ต้องเลื่อนเวลาเพาะปลูกข้าวนาปีออกไปถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ทำให้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนหลังโครงการฯ สิ้นสุด (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) ทำให้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้ จำนวน 11,582 ราย

(2) เกษตรกรขึ้นทะเบียนตามที่ตั้งแปลงเพาะปลูก แต่ ธ.ก.ส. จัดทำฐานข้อมูลตามภูมิลำเนาของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ นอกเขตภูมิลำเนาส่งผลให้ ธ.ก.ส. ไม่พบข้อมูลและเกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ จำนวน 1,521 ราย

(3) เกษตรกรแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ แต่ขั้นตอนการยกเลิกต้องใช้เวลา ส่งผลให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ทัน (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 1,197 ราย

(4) กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เงินช่วยเหลือตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของ ธ.ก.ส. ต้องใช้เวลา 7 วัน ทำให้ข้อมูลเกษตรกรที่จัดส่งช่วงวันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน จำนวน 7,922 ราย

(5) ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเกษตรกรไม่ระบุพันธุ์ข้าว จำนวน 1,238 ราย

(6) ธ.ก.ส. ตรวจสอบพบว่าเกษตรกรได้รับเงินยังไม่ครบตามสิทธิ จำนวน 5,332 ราย

4. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานขอผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2559/60 กับ ธ.ก.ส. โดยที่ผ่านมาได้มีการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 3,739,820 ราย จำนวนเงิน 31,691,441,450 บาท ซึ่งยังไม่เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ จำนวน 41,090.35 ล้านบาท

   ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!