หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ….

 

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ สำหรับวันปิดประชุมในร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …. ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรรับไปพิจารณา แล้วแจ้งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน ก่อนนำร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อไป

 

      ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 นั้น โดยที่คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 1 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 แต่เนื่องจากการเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาตามมาตรา 122 วรรคสามและวรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น บัญญัติให้เมื่อมี ความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกฤษฎีกาเรียก        ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่าการดำเนินการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตามนัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว สำหรับวันปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา นั้น เห็นสมควรให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร รับไปพิจารณา

      ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!