หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

    เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้

  1.       เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้
  2. ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของหลักเกณฑ์

               กำหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการอื่น ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ดังนี้

  1. เบี้ยประชุม

1.1 กรณีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ตำแหน่ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม

- ประธานสภานโยบาย 15,000 บาท

- รองประธานสภานโยบาย 13,500 บาท

- กรรมการสภานโยบาย/ที่ปรึกษา 12,000 บาท

1.2 กรณีคณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ที่แต่งตั้งโดยสภานโยบายฯ

ตำแหน่ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง (ครั้งละ/บาท)

- ประธานกรรมการ 12,500 บาท

- รองประธานกรรมการ 11,250 บาท

- กรรมการ/ที่ปรึกษา/บุคคลที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ 10,000 บาท

1.3 กรณี กสว. คณะกรรมการอำนวยการ สอวช. คณะกรรมการอำนวยการ สกสว.

ตำแหน่ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม

- ประธานกรรมการ 12,500 บาท

- กรรมการ/ที่ปรึกษา 10,000 บาท

1.4 กรณีคณะอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยสภานโยบายฯ

ตำแหน่ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม

- ประธานอนุกรรมการ 6,250 บาท

- อนุกรรมการ 5,000 บาท

1.5 กรณีเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานของ สอวช. หรือ สกสว.

ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราร้อยละ 50 ของเบี้ยประชุมที่กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะนั้น ๆ ได้รับ

  1. ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นของบุคคลตามข้อ 1. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายในอัตราดังต่อไปนี้

2.1 กรณีประธาน รองประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ที่เป็นข้าราชการ ตำแหน่งค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่น

ประธาน รองประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา

- ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าอัตราที่ทางราชการเบิกจ่ายให้แก่ข้าราชการพลเรือน ประเภทตำแหน่งบริหารระดับสูง

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

- ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าอัตราที่ทางราชการเบิกจ่ายให้แก่ข้าราชการพลเรือน ประเภทตำแหน่งบริหารระดับต้น

2.2 กรณีประธาน รองประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ที่มิได้เป็นข้าราชการ

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่น

ประธาน รองประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา

- ให้เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่ทางราชการเบิกจ่ายให้แก่ข้าราชการพลเรือน ประเภทตำแหน่งบริหารระดับสูง

- ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

- ให้เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่ทางราชการเบิกจ่ายให้แก่ข้าราชการพลเรือน ประเภทตำแหน่งบริหารระดับต้น

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!