หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8 copyขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

 

       เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลัง (กค.) อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 แล้ว จำนวน 176.79 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สาระสำคัญของเรื่อง

       กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งได้ปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา รวมจำนวน 300.50 ล้านบาท ได้เบิกจ่ายเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ยังคงมีค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและมีมติให้จ่ายอยู่อีก จำนวน 242.21 ล้านบาท โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ประมาณการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ โดยเทียบเคียงกับสถิติการพิจารณาจ่ายของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ และคณะอนุกรรมการฯ จึงคาดการณ์ว่าระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2562 มีคำขอของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่จะพิจารณาจ่ายได้ จำนวน 176.79 ล้านบาท กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 176.79 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว ดังนี้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 แล้ว (เบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 61 – 3 พฤษภาคม 62)

ผู้เสียหายในคดีอาญา 5,952 ราย

292.17 ล้านบาท

จำเลยในคดีอาญา 56 ราย

8.33 ล้านบาท

รวมจำนวน 6,008 ราย งบประมาณ 300.50 ล้านบาท

ขอรับการสนับสนุนงบกลางฯ ปี 2561 ในครั้งนี้เพิ่มเติม (สำนักงบประมาณเห็นชอบแล้ว) (ดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 62)

ผู้เสียหายในคดีอาญา 3,439 ราย

170.84 ล้านบาท

จำเลยในคดีอาญา 34 ราย

5.95 ล้านบาท

รวมจำนวน 3,473 ราย งบประมาณ 176.79 ล้านบาท

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!