หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copy copy


ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ของกระทรวงมหาดไทย ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

          สาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย

          1. กำหนดประเภทการตรวจลงตรา สำหรับผู้พำนักระยะยาวขึ้นมาใหม่ โดยเป็นการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พำนักระยะยาว (long - term resident visa : LTR Visa) โดยมีอายุการตรวจลงตรา 10 ปี

          2. กำหนดคุณสมบัติของคนต่างด้าว ที่ได้รับสิทธิการตรวจลงตราประเภท LTR Visa รวมถึงผู้ติดตามของคนต่างด้าว (คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวนไม่เกิน 4 คน) 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

                 2.1 กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy global citizen)

                 2.2 กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealth pensioner)

                 2.3 กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work - from - Thailand professional)

                 2.4 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (High - skilled professional) 

          ทั้งนี้ คนต่างด้าวดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สกท. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

          3. กำหนดวิธีการยื่นคำขอหนังสือรองรับคุณสมบัติ โดยกำหนดให้ดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก (เดิม ไม่ได้กำหนดไว้) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือมีเหตุอื่นทำให้ไม่สามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นคำขอ สกท. หรือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ หรือสถานที่หรือวิธีการอื่นที่ สกท. กำหนด

 

QIC 720x100

ais 720x100

 

          4. กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับการตรวจลงตรา (long - term resident visa : LTR Visa) โดยกำหนดให้คนต่างด้าวได้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติตามข้อ 3 แล้ว ให้คนต่างด้าวยื่นคำขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พำนักระยะยาว (long - term resident visa : LTR Visa) โดยสามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราได้จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ หรือจาก สตม. สำหรับใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในอายุการใช้งานการตรวจลงตรา 10 ปี โดยต้องยื่นขอรับการตรวจลงตราภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรอง

          5. กำหนดให้คนต่างด้าวและผู้ติดตามของคนต่างด้าวที่ได้รับ LTR Visa เสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราครั้งเดียวในอัตรา 50,000 บาท (เดิม กำหนดให้คนต่างด้าวและผู้ติดตามเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในอัตราครั้งเดียว 100,000 บาท)

          6. การแจ้งที่พัก คนต่างด้าวและผู้ติดตามจะต้องแจ้งข้อมูลที่พักต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเมื่อพำนักในราชอาณาจักรทุก 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

          7. การอนุญาตให้ทำงาน เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานสามารถยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

          8. การขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า หากคนต่างด้าวและผู้ติดตามซึ่งได้รับ LTR Visa มีความประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรด้วยวัตถุประสงค์อื่นให้สามารถกระทำได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ สตม. กำหนด

          9. การเพิกถอนวีซ่า คนต่างด้าวจะถูกเพิกถอนวีซ่า LTR เมื่อไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ และคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

          ทั้งนี้ กำหนดให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤษภาคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A5283

 Click Donate Support Web 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!