หมวดหมู่: สำนักนายกฯ

1Summit

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน

        พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน ณ ห้อง Summit Hall D, PICC กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

       พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้

       นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้มาพบปะกับคนรุ่นใหม่ของอาเซียนในเวทีนี้อีกครั้งหนึ่ง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเยาวชนมีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศและประชาคมอาเซียน และหวังที่จะได้เห็นคนรุ่นใหม่ของอาเซียนมีความทันสมัย เป็นสากล เป็นพลเมืองโลก (global citizen)ที่มีความรับผิดชอบ มีความรักและหวงแหนในอัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมที่ดีงามของอาเซียน

       นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 3 ประการ ดังนี้

     ประการแรก การส่งเสริมให้เยาวชนในอาเซียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยรัฐบาลควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนของเราเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอาเซียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นนวัตกรรมและแนวคิดข้อริเริ่มใหม่ๆ นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจัดการแข่งขันทั่วภูมิภาคเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นเยาวชนที่ดีเด่นของภูมิภาค โดยอาจร่วมมือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council)

     ประการที่สอง ควรส่งเสริมให้เยาวชนในอาเซียนได้มีโอกาสพบปะ ทำความรู้จัก รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

     ประสบการณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อร่วมกันพัฒนาประชาคมอาเซียน ผ่านกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนต่างๆ

     จึงขอเสนอให้จัดค่ายเยาวชนอาเซียนอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ชายแดน เพื่อให้เยาวชนดังกล่าวมีโอกาสเข้าถึงและเข้าใจประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งไทยพร้อมที่จะจัดค่ายเยาวชนอาเซียนในปีนี้และหวังว่าผู้แทนเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะเข้าร่วม

   ประการที่สาม ควรยกระดับบทบาทของเยาวชนอาเซียนให้เด่นชัดในเวทีระหว่างประเทศ นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีตำแหน่งยุวทูตอาเซียนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนทุกคนในอาเซียน และมีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนทั้งภายในและนอกอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งภูมิภาค บนพื้นฐานของการเคารพความหลากหลาย

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!