หมวดหมู่: กลต.

SET40

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 29 ก.ย. 2563

ข้อมูลประจำวันที่ 29 ก.ย. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 32 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/09/2563 13,077,830 30.00 ซื้อ Link
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด) หุ้นสามัญ 24/09/2563 1,729,866 30.00 ซื้อ Link
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด () หุ้นสามัญ 24/09/2563 3,893,986 30.00 ซื้อ Link
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (Gulf Capital Holdings Limited) หุ้นสามัญ 24/09/2563 8,240,487 30.00 ซื้อ Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 15,000 14.70 ซื้อ Link
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 500,000 31.50 ซื้อ Link
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF) นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง บุษดี เจียรวนนท์) หุ้นสามัญ 23/09/2563 1,000 29.09 ซื้อ Link
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF) นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง บุษดี เจียรวนนท์) หุ้นสามัญ 24/09/2563 1,000 28.34 ซื้อ Link
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF) นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง บุษดี เจียรวนนท์) หุ้นสามัญ 25/09/2563 3,000 27.49 ซื้อ Link
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) นาย ประภากร วีระพงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 100,000 0.82 ขาย Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)) หุ้นสามัญ 28/09/2563 80,000 18.50 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 14,000 3.48 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 2,500 3.48 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 49,000 3.88 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 65,500 3.88 ขาย Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/09/2563 350,000 10.81 ซื้อ Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 615,500 20.66 ซื้อ Link
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/09/2563 4,000,000 - โอน Link
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG) นาย วิชิต ศิริทัตธำรง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง) หุ้นสามัญ 28/09/2563 50,000 2.42 ซื้อ Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 20,200 22.44 ขาย Link
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI) นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 11,420,000 0.59 ซื้อ Link
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI) นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วรวัชร ตันตรานนท์) หุ้นสามัญ 29/09/2563 3,800,000
Revoked by Reporter
0.59 ซื้อ Link
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI) นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วรวัชร ตันตรานนท์) หุ้นสามัญ 29/09/2563 3,800,000
Revoked by Reporter
0.59 ซื้อ Link
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI) นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วรวัชร ตันตรานนท์) หุ้นสามัญ 29/09/2563 3,800,000 0.59 ซื้อ Link
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI) นาย วรวัชร ตันตรานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 3,800,000 0.59 ซื้อ Link
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI) นาย วรวัชร ตันตรานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์) หุ้นสามัญ 29/09/2563 11,420,000 0.59 ซื้อ Link
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI) นาย เศรณี เพ็ญชาติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 11,420,000 0.59 ซื้อ Link
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 16,900 7.00 ซื้อ Link
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 3,100 7.05 ซื้อ Link
อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP) นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 3,000,000 14.20 ขาย Link
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย เฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 11,900 5.60 ขาย Link
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG) นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/09/2563 40,000 24.00 ขาย Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!