หมวดหมู่: กลต.

1542 SFC SECฮ่องกง - ไทย ร่วมลงนามข้อตกลงเปิดการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างกันภายใต้กรอบ HK-TH MRF

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) และ Securities and Futures Commission (SFC) ฮ่องกง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อเตรียมเปิดการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างฮ่องกงและไทยแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในช่วงไตรมาสสองของปี 2564

          โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China and Thailand : HK-TH MRF) เป็นความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างฮ่องกงและไทย รวมทั้งช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจไทยในเวทีสากล และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทย โดยเป็นโครงการที่ใช้แนวทางการยอมรับมาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกัน (Mutual Recognition) ด้านกองทุนรวมเป็นโครงการแรกของไทยด้วย

          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ... กล่าวว่าโครงการ HK-TH MRF เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างฮ่องกงและไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือด้านตลาดทุนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ร่วมลงนามไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รวมถึงเป็นผลสืบเนื่องจากการหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ ... และ SFC เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยโครงการ HK-TH MRF จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงด้านตลาดทุนที่ทั้งสองหน่วยงานมีข้อตกลงร่วมกันที่จะลดระยะเวลาการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปภายในประเทศทันที โดยต้องลงทุนในกองทุนรวมที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อตกลงภายใต้โครงการ HK-TH MRF (MRF-eligible master fund) ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนที่แต่ละหน่วยงานกำหนด ทั้งนี้ กองทุนรวมดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งโดยเร็ว (expedited review)”

          นายแอชลีย์ อัลเดอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SFC ฮ่องกง กล่าวว่าโครงการ HK-TH MRF จะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย โดยนอกจากจะเป็นการเปิดลู่ทางธุรกิจ และเพิ่มช่องทางในการนำกองทุนรวมไปเสนอขายในต่างประเทศแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแล้ว ยังทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ กองทุนรวมที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งและเสนอขายเป็นการทั่วไปจากประเทศที่กองทุนนั้นจัดตั้งขึ้น (home country) โดยมีลักษณะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ home country และข้อกำหนดเพิ่มเติมใน MoU สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนทั่วไปในอีกประเทศหนึ่ง (host country) ผ่านตัวแทนขายหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุญาตใน host country ได้ โดย ... จะปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อรองรับการเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสสองของปี 2564

          โครงการ HK-TH MRF เป็นอีกหนึ่งกรอบความร่วมมือที่จะอำนวยความสะดวกแก่ บลจ. ในการเสนอขายหน่วยลงทุนในต่างประเทศ เพิ่มเติมจากโครงการ ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS) และ Asia Region Funds Passport (ARFP) ซึ่งประกาศใช้ในปี 2557 และ 2562 ตามลำดับ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ HK-TH MRF ได้ที่เว็บไซต์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/MutualRecognitionFunds.aspx 

 

A1542

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!