หมวดหมู่: กลต.

SET 7


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 18 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 60 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

15,100

4.25

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

15,500

4.25

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

17/06/2567

2,000

4.25

ซื้อ

เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB)

 

นาย ประจินต์

คงสาคร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

20,400

0.71

ซื้อ

เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)

 

นาย รุ่งเลิศ

อิงคนันท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

5,000

9.55

ซื้อ

ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI)

 

นาย กิตติ

ฉัตรเลขวนิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

60,800

2.36

ซื้อ

ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CFARM)

 

นาย วิฑูรย์ ตุ่นคำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

53,000

1.28

ซื้อ

ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCM)

 

นางสาว กัญญารัตน์ สานโอฬาร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

17/06/2567

28,900

1.20

ขาย

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)

 

นาย ไพรัช

คุณะเพิ่มศิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

99,600

1.21

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล .(WHAIR)

 

นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

17/06/2567

20,000

5.80

ขาย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ .(FTREIT)

 

นาย ตรีขวัญ บุนนาค

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

17/06/2567

120,000

8.11

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

268,900

3.88

ซื้อ

ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL)

 

นาย ถาวร

สุขศรีสราญจิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

310,000

3.77

ขาย

ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL)

 

นาย ถาวร

สุขศรีสราญจิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

12,400

3.74

ขาย

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

5,981,900

1.35

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

13,200

14.53

ซื้อ

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)

 

นาย ก้องภพ

ดารารัตนโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

10,000

10.60

ซื้อ

ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA)

 

นาย กำธร ตติยกวี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ( นางสุภาวดี ตติยกวี)

หุ้นสามัญ

17/06/2567

90,000

-

โอน

ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFM)

 

นาย ฤทธิรงค์

บุญมีโชติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

15,000

7.92

ซื้อ

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)

 

นาง จารุวรรณ วนาสิน

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)

หุ้นสามัญ

17/06/2567

179,000

40.00

โอน

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

200,000

4.72

ซื้อ

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP)

 

นาย ชัยวัฒน์

โควาวิสารัช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

50,000

35.50

ซื้อ

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย กวิน

กาญจนพาสน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

1,000,000

4.58

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

54,900

8.75

ซื้อ

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

15,000

2.88

ซื้อ

พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLT)

 

นาย วราวิช

ฉิมตะวัน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

31,000

 

Revoked by Reporter

0.72

ซื้อ

พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLT)

 

นาย วราวิช

ฉิมตะวัน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

30,100

0.72

ซื้อ

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)

 

นาย พนิช

วิกิตเศรษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

150,000

0.45

ซื้อ

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)

 

นาย พนิช

วิกิตเศรษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

150,000

0.44

ซื้อ

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)

 

นาย พนิช

วิกิตเศรษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

100,000

0.44

ซื้อ

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)

 

นาย พนิช

วิกิตเศรษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

510,000

0.43

ซื้อ

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)

 

นาย พนิช

วิกิตเศรษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

436,900

0.42

ซื้อ

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)

 

นาย พนิช

วิกิตเศรษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

78,300

0.43

ซื้อ

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)

 

นาย พนิช

วิกิตเศรษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

141,200

0.43

ซื้อ

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)

 

นาย พนิช

วิกิตเศรษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/06/2567

173,600

0.42

ซื้อ

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)

 

นาย พนิช

วิกิตเศรษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

118,500

0.42

ซื้อ

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)

 

นาย พนิช

วิกิตเศรษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

100,000

0.41

ซื้อ

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)

 

นาย พนิช

วิกิตเศรษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

150,000

 

Revoked by Reporter

0.45

ซื้อ

ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE)

 

นาง ศรีสุรัตน์

ศิวนารถ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

20,000

1.49

ซื้อ

มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(MENA)

 

นาย กอบชัย

ชิดเชื้อสกุลชน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

50,000

1.14

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

5,500

1.14

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

50,000

1.15

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

80,000

1.16

ซื้อ

ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(YONG)

 

นาย ปฏิเวธ

ศลิษฏ์อรรถกร

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท กลุ่มยง จำกัด)

หุ้นสามัญ

17/06/2567

153,400

1.60

ซื้อ

ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN)

 

นาย อดุลย์ค่า ขวัญแก้ว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

10,000

8.25

ซื้อ

ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN)

 

นาย อดุลย์ค่า ขวัญแก้ว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/06/2567

10,000

8.20

ซื้อ

ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)

 

นาย ชัชพล ประสพโชค

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

7,300

3.56

ซื้อ

ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCAP)

 

นาย วิชิต

พยุหนาวีชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

1,300,000

1.80

ซื้อ

อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN)

 

นาย มนชัย

มณีไพโรจน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปานดาว มณีไพโรจน์)

หุ้นสามัญ

17/06/2567

30,000

2.25

ซื้อ

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF)

 

นาย พชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

12,600

0.51

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

3,300

2.67

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง อรสา

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

50,000

6.60

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุทธิพงศ์

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

70,000

6.65

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุรินทร์

กู้เจริญประสิทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

30,000

6.80

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย อำนวย

เอื้ออารีมิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/06/2567

100,000

6.78

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย อำนาจ

เอื้ออารีมิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

10,000

6.65

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/06/2567

10,000

1.37

ซื้อ

โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)

 

นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

592,300

0.57

ซื้อ

โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)

 

นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

207,700

0.58

ซื้อ

โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)

 

นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

800,000

0.58

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!