หมวดหมู่: บลจ.

2387 Eastspring Darabusp


บลจ.อีสท์สปริง ประกาศความพร้อมใช้ชื่อกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีผลตั้งแต่ 17 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป

          นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนชื่อกองทุนจำนวน 135 กองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทจัดการ โดยในส่วนของชื่อกองทุนรวมกำหนดให้ใช้ภาษาไทย “อีสท์สปริง” ภาษาอังกฤษ “EASTSPRING” และชื่อย่อของกองทุนขึ้นต้นด้วย “ES” ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป นั้น บัดนี้กระบวนการดังกล่าวได้พร้อมให้บริการผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านแล้ว นับได้ว่าการเปลี่ยนชื่อกองทุนรวมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและเสริมแนวทางในการบริหารจัดการให้สามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          ปัจจุบันบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด 202 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 364,300 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567) มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายครอบคลุมทุกสินทรัพย์ ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน ทั้งในและต่างประเทศ 

          โดยที่ผ่านมา บลจ.อีสท์สปริง ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนชื่อกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 135 กองทุน โดยนโยบายการลงทุนของกองทุนยังคงเหมือนเดิม ซึ่งไม่มีผลกระทบกับการลงทุนแต่อย่างใด และพร้อมมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

          ผู้สนใจลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง 

          ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

 

6502

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!