หมวดหมู่: พาณิชย์

สถาบันอัญมณีฯ


สถาบันอัญมณีฯ ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน ดันจันทบุรีเป็น ‘ศูนย์กลางการค้าพลอยก้อนโลก’

สถาบันอัญมณีฯ ผนึกกำลังพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดันจันทบุรีเป็น ‘ศูนย์กลางการค้าพลอยก้อนโลก’เตรียมจัดตลาดนัดพลอยก้อนช่วง ก.ค.-ส.ค.นี้ ดึงผู้ซื้อขายจากทั่วโลกเข้ามา มั่นใจช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และทำให้ศักยภาพในการหุงพลอย เจียระไนพลอยของไทยยังคงอยู่ เผยยังจะเข้าไปช่วยพัฒนาคนและวางมาตรฐาน เพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล

         นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ได้มีการพิจารณาการส่งเสริมให้จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์กลางการค้าพลอยก้อนโลก (World Gemstone Trade Center) เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงพลอยก้อนที่เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการเจียระไน การปรับปรุงคุณภาพและการส่งออก โดยกำหนดจัดงานตลาดนัดพลอยก้อนขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.2567

         “ปัจจุบันแหล่งวัตถุเหมืองพลอยในจังหวัดจันทบุรีลดลง เหลืออยู่เป็นจำนวนไม่มากนัก ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบ แต่ด้วยศักยภาพของไทย ในด้านการเจียระไน การหุงพลอย ทำให้ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก จังหวัดจันทบุรีและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ค้าพลอย ผู้ส่งออก และ GIT เห็นตรงกันว่า จะต้องผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยก้อนโลก เพื่อดึงให้พ่อค้าพลอยจากทั่วโลกเข้ามาซื้อขาย และยังจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ และช่วยผลักดันเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีโลกด้วย”

         นายสุเมธ กล่าวว่า การผลักดันศูนย์กลางการค้าพลอยก้อนโลก GIT จะเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และสร้างมาตรฐานพลอย ทั้งพลอยดิบ พลอยก้อน และพลอยเจียระไน เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือและจัดตั้งคณะมาตรฐานการตรวจสอบ โดยมีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน มี GIT

และสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน คาดว่าจะสามารถลงพื้นที่ไปพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้กับตลาดพลอยในจังหวัดจันทบุรีได้ในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและมาตรฐานต่าง ๆ GIT จะเข้าไปเป็นที่ปรึกษา และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ เด็กเดินพลอย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านทฤษฎี ด้านเทคนิค และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพพลอยต่าง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

รวมถึงธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจที่จำเป็นในต่อการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ GIT Standard ที่เป็นมาตรฐานหลักของประเทศไทย และสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ทั้งในสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรี นำมาตรฐาน GIT Standard ไปใช้เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ผ่านใบรายงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!