หมวดหมู่: การศึกษา

6512 NXPO Ignite


กระทรวง อว. โดย สอวช. เผยผลสำเร็จและเป้าหมายการพัฒนากำลังคน ตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนถึงวัยทำงาน สนับสนุนแนวทาง IGNITE THAILAND สร้างอุตสาหกรรมอนาคต

          ในการแถลงวิสัยทัศน์ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต” IGNITE THAILAND : Future Workforce for Future Industry เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในการแถลง ร่วมด้วยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

          สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กระทรวง อว. กำลังขับเคลื่อน ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Semiconductor & Advanced Electronics) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเป็นโครงการที่เดินหน้าพัฒนากำลังคน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ โครงการ STEMPlus แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ ที่มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สำหรับกำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรม โดยมีแรงจูงใจให้บริษัทเอกชนที่ส่งบุคลากรมาฝึกอบรม สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีได้ 250% ปัจจุบันมีหลักสูตรด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 150 หลักสูตร ด้าน EV 124 หลักสูตร ด้าน AI 313 หลักสูตร ตั้งเป้าผลิตกำลังด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 12,500 คนต่อปี ด้าน EV 24,000 คนต่อปี ด้าน AI 8,000 คนต่อปี 

          โครงการ Coop+ หรือ สหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์มาพัฒนาทักษะเพิ่มเติมและฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม หลังจบการศึกษาแล้วยังสามารถทำงานกับบริษัทได้ทันที โดยตั้งเป้าผลิตกำลังคนผ่าน Coop+ 1,500 คนต่อปี เริ่มนำร่องไปแล้วกับ 8 บริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด บริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขณะที่ด้าน EV และ AI ก็จะใช้รูปแบบเดียวกัน ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้าน EV 500 คนต่อปี และด้าน AI 500 คนต่อปี 

          โครงการจัดทำหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและโท โดย 15 มหาวิทยาลัย ตั้งเป้าผลิตกำลังคนให้ได้ 1,300 คนต่อปี ขณะเดียวกัน สอวช. ร่วมกับ สป.อว. และ บพค. จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะตามโจทย์ความต้องการจ้างงานของประเทศ GenNX Model ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะการทำงานผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นแบบเข้มข้น (Bootcamp) โดยปรับรูปแบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของประเทศไทย โดยได้มีการจัดการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว จำนวน 7 รุ่น และหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ จำนวน 2 รุ่น นอกจากนี้ ยังมีการขยายผลโครงการไปยังมหาวิทยาลัย และภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

 

 

6512

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!